logo

Friday 20th of July 2018

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้19
mod_vvisit_counterเมื่อวาน19
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้133
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว142
mod_vvisit_counterเดือนนี้421
mod_vvisit_counterเดือนก่อน559
mod_vvisit_counterทั้งหมด136159

Online (20 minutes ago): 2
ไอพีของคุณ: 54.198.170.159
,
วันนี้: Jul 20, 2018

Home การประกันคุณภาพการศึกษา
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 15 December 2009 15:50

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (Information System) ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบไปด้วย

การบริหารหลักสูตร
(1) มีอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) มีการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
(3) อาจารย์ประจำมีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
(4) มีการกำหนดแผนงาน การจัดทำงบประมาณ และดำเนินการการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(5) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
(6) อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง/ปีการศึกษา
(7) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาวิพากษ์หลักสูตร
(8) มีการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5

สถานที่และอุปกรณ์การสอน
(1) มีอาคารเรียนรวม จำนวน 14 อาคาร ห้องเรียนทุกห้องเรียนมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นอย่างดี
(2) มีห้องพักอาจารย์ จำนวน 1 ห้อง ณ อาคารทรินิตี้ ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ อันเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงานและการเตรียมการสอนของอาจารย์
(3) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนดังนี้
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้เฉพาะให้นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเรียน จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 50 ที่นั่ง ณ อาคารทรินิตี้ คณะบริหารธุรกิจ
และมีการเพิ่ม/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุก ๆ 3 ปี
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้เรียนรวมจำนวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 50 ที่นั่ง
รวม 100 ที่นั่ง ณ อาคารทรินิตี้ คณะบริหารธุรกิจ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 50 ที่นั่ง ณ อาคารเพ็นเทคอสต์ คณะบริหารธุรกิจ
และมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุก ๆ 3 ปี
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถใช้นอกเวลา จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 50 ที่นั่ง ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สิรินธร และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 40 ที่นั่ง ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารวิวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
(4) มีบริการระบบ Wireless Internet ทั่วมหาวิทยาลัย
(5) มีห้องศูนย์ศึกษาด้วยตนเอง จำนวน 2 ห้อง จำนวน 60 ที่นั่ง ณ อาคารพันธสัญญา
(6) มีอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยใช้ร่วมกับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

ห้องสมุด

มีการประสานงานกับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ ในการจัดซื้อหนังสือ ตำรา วารสาร วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์อื่นๆ ด้านระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาอย่างเพียงพอในห้องสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ ให้บริการหนังสือ ตำรา ทางด้านระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย
- หนังสือภาษาไทย จำนวน 2,339 ชื่อเรื่อง 3,878 เล่ม
- หนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 1,540 ชื่อเรื่อง 1,718 เล่ม
- วารสารภาษาไทย จำนวน 15 ชื่อเรื่อง
- วารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 281 ชื่อเรื่อง
- วารสารออนไลน์ จากฐานข้อมูล Business Source Complete จำนวน 23 รายการ
- ฐานข้อมูลออนไลน์ ABI/Inform แบบฉบับเต็มจำนวน 3,000 รายการ
- ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ของ IEEE Computer Society ซึ่งสามารถสืบค้น และได้รับบทความ
เต็มรูปแบบทางด้านคอมพิวเตอร์ Proceeding จากวารสารของ IEEE
- ฐานข้อมูล Academic premier search ฐานข้อมูลซึ่งรวบรวมข้อมูลหลากหลายในสหสาขาวิชาต่างๆ และคอมพิวเตอร์ โดยมีวารสารมากกว่า 8,200 ชื่อเรื่อง ซึ่งมากกว่า 4,500 ชื่อเป็นวารสารฉบับเต็ม (Full Text) สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ 1975 ถึงปัจจุบัน
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 45 รายการ รวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักหอสมุดจัดซื้อแบบภาคีห้องสมุด (Library Consortium) ร่วมกับโครงการ Thai University e-book Net ซึ่งมีหนังสือครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถใช้ได้ในลักษณะออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข้อ 14 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐาน
ด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
โดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกำหนดข้างต้นโดย
(1) จัดทำแบบสำรวจความต้องการจากนักศึกษาในใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(2) จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน

Last Updated on Tuesday, 15 December 2009 23:16
 

Joomla Template Download From Joomlatp.com Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, ftp account. Valid XHTML and CSS.