logo

Friday 20th of July 2018

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18
mod_vvisit_counterเมื่อวาน19
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้132
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว142
mod_vvisit_counterเดือนนี้420
mod_vvisit_counterเดือนก่อน559
mod_vvisit_counterทั้งหมด136158

Online (20 minutes ago): 1
ไอพีของคุณ: 54.198.170.159
,
วันนี้: Jul 20, 2018

Home รายละเอียดรายวิชา
Sunday, 05 May 2013 20:49

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์        จำนวน  9  หน่วยกิต


ศท. 101  วิถีทางสร้างปัญญา                      3 (2-2-5) หน่วยกิต
(GE 101  THE PATH TO WISDOM)
วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรับผิดชอบจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในชั้นเรียนและการศึกษาค้นคว้าภาคสนาม ความสามารถในการสื่อสารในโลกยุคปัจจุบัน ทักษะการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน


 ท. 102  สัจจะและบริการ                           2 (2-0-4)  หน่วยกิต
(GE 102  TRUTH AND SERVICE)
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพายัพกับชุมชนที่เกี่ยวข้อง การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมหลักจริยธรรม  คุณธรรม  สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน  บุคลิกภาพและแนวทางการพัฒนาบุคลิกนิสัยให้มีจิตสาธารณะตระหนักในการรับใช้ผู้อื่น ชุมชนและสังคม


ศท. 103  สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต               2 (2-0-4)  หน่วยกิต
(GE 103  WELL BEING AND AESTHETICS OF LIFE)
การพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา การสร้างสุนทรียภาพแห่งชีวิต ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม  การดำรงชีวิตแบบสมดุลภายในตนเอง


ศท. 104  สันติภาพและความสมานฉันท์                   2 (2-0-4)  หน่วยกิต
(GE 104  PEACE AND RECONCILIATION)
ปัญหาและความขัดแย้งในสังคม   แนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี บทบาทของความยุติธรรม   ในการสร้างความสมานฉันท์ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับปัญหาความขัดแย้งและสันติภาพ  หลักการของศาสนาต่าง ๆ เพื่อสันติภาพและสร้างเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม


กลุ่มวิชาภาษา              จำนวน  15  หน่วยกิต


ศท. 107  ทักษะการใช้ภาษาไทย                  3 (3-0-6)  หน่วยกิต
(GE 107  SKILLS IN USING THAI   LANGUAGE)
ทักษะการสื่อสารทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิด การวิเคราะห์วิจารณ์และการสรุปความ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการศึกษาในระดับอุดมศึกษา


ศท. 108  ภาษาอังกฤษ 1               3 (2-2-5)  หน่วยกิต
(GE 108  ENGLISH I)
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การเขียนประโยคชนิดต่าง ๆ


ศท. 109  ภาษาอังกฤษ 2               3 (2-2-5)  หน่วยกิต
(GE 109  ENGLISH II)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 108)
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การอ่านความเรียงที่มีโครงสร้างภาษาที่ซับซ้อน โดยการหาความหมายจากบริบท การจับใจความสำคัญ การตีความ การอ้างอิง การสรุปความ   และการเขียนความเรียงขนาดหนึ่งย่อหน้า


ศท. 208  ภาษาอังกฤษ 3                      3 (2-2-5)  หน่วยกิต
(GE 208  ENGLISH  III)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 109)
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  การอ่านความเรียงประเภทต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็น การอภิปรายและการนำเสนอ


ศท. 209  ภาษาอังกฤษ 4                 3 (2-2-5)  หน่วยกิต
(GE 209  ENGLISH  IV)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 208)
การคิดวิเคราะห์ เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยเพิ่มระดับความเข้มข้นในการแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายในบริบทที่หลากหลาย


กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี          จำนวน 6 หน่วยกิต


ศท. 105  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม                3 (3-0-6)  หน่วยกิต
(GE 105  SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT)
ปรากฏการณ์ของโลกและพลังงาน  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


ศท. 106  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิตประจำวัน                                                     3 (3-0-6)  หน่วยกิต
(GE 106  MATHMATICS AND LOGIC IN DAILY LIVING )
เลขคณิตและวิธีคิดเชิงตรรกะ การใช้เหตุผล การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การสร้างรูปแบบความคิด  การจัดลำดับ การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน


หมวดวิชาเฉพาะ                 ไม่น้อยกว่า  93  หน่วยกิต


กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ             นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้จำนวน   33  หน่วยกิต


 กม. 102  กฎหมายธุรกิจ                             3 (3-0-6)  หน่วยกิต
(LA 102  BUSINESS LAW)
 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ    หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ตราสารทุนและตราสารหนี้  และตั๋วเงิน


 บช. 111  บัญชีสำหรับธุรกิจ                              3 (3-0-6)  หน่วยกิต
(AC 111   ACCOUNTING FOR BUSINESS)
ความหมาย วัตถุประสงค์  ความสำคัญและจรรยาบรรณทางด้านบัญชี การใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี  กรอบแนวคิดในการจัดทำบัญชี  ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีตามหลักการบัญชี  การรายงานทางการเงิน วิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม


 กง. 209  การเงินธุรกิจ                                3 (3-0-6)  หน่วยกิต
(FN 209  BUSINESS FINANCE)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 111)
 เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุนและต้นทุน เงินทุน นโยบายการจ่าย เงินปันผล


บช. 319  การบัญชีเพื่อการจัดการ                       3 (3-0-6)  หน่วยกิต
(AC 319  MANAGERIAL ACCOUNTING)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109  และ บช. 111)
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน และเทคนิคในการประมาณต้นทุน วิธีการต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวม การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การจัดทำงบประมาณและการกำหนดราคาโอน


 ศศ. 203  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                        3 (3-0-6)  หน่วยกิต
(EC 203  BUSINESS  ECONOMICS)  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีผู้บริโภค ทฤษฎีผู้ผลิต รายรับและต้นทุนการผลิตการกำหนดราคาสินค้าและปัจจัยการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ เงินเฟ้อ เงินฝืด นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ


กจ. 109  องค์การและการจัดการ                         3 (3-0-6)  หน่วยกิต
(MG 109  MANAGEMENT AND ORGANIZATION)
แนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ  หน้าที่งานทางธุรกิจ   สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  ลักษณะขององค์การ  หลักการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ  การวางแผน การจัดองค์การ  การชี้นำและการควบคุม   จริยธรรม ในการจัดการ


กจ. 409  การจัดการเชิงกลยุทธ์                       3 (3-0-6) หน่วยกิต
(MG 409  STRATEGIC MANAGEMENT)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กต. 109  บธ.201 และ กง. 209)
แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ  กระบวนการ การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  การวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม  และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ องค์ประกอบและเครื่องมือของการจัดการเชิงกลยุทธ์การกำหนดกลยุทธ์  การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการประเมินกลยุทธ์


กต. 109  หลักการตลาด                            3 (3-0-6)  หน่วยกิต
(MK 109  PRINCIPLES OF MARKETING)                                                                          
แนวคิดพื้นฐานและหน้าที่ทางการตลาด  สภาพแวดล้อมทางการตลาด  ระบบข้อมูลทางการตลาด
และการวิจัยการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค  การแบ่งส่วนตลาด  การเลือกตลาดเป้าหมาย    การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์  การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า  การส่งเสริมการตลาด  การตลาดเพื่อสังคม  และจรรยาบรรณของนักการตลาด


บธ. 200  สถิติธุรกิจ                                     3 (3-0-6)  หน่วยกิต
(BA 200  BUSINESS STATISTICS)
สถิติกับการตัดสินใจทางธุรกิจ   ความน่าจะเป็น และการนำไปประยุกต์ทางธุรกิจ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่ใช้พารามิเตอร์  การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย การทดสอบสมมุติฐานที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในรูปความถี่


บธ. 201  การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน                3 (3-0-6)  หน่วยกิต
(BA 201  PRODUCTION AND OPERATION  MANAGEMENT )
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109)
การวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  


บธ. 309  จริยธรรมธุรกิจ                          3 (3-0-6)  หน่วยกิต
(BA 309  BUSINESS ETHICS)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคม ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีต่อการบริหาร และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมธุรกิจ  การตอบสนองของธุรกิจต่อความต้องการของสังคม  ความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ในสังคม


กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้จำนวน  45  หน่วยกิต


กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ    จำนวน  18  หน่วยกิต


 รส. 111  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                      3 (3-0-6) หน่วยกิต
(IS111 BUSINESS INFORMATION SYSTEMS)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  จริยธรรมและสังคมของระบบสารสนเทศ


 รส. 312  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                                            3 (3-0-6) หน่วยกิต
(IS 312  BUSINESS INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา รส. 111)
หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ และการวางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การตรวจสอบระบบ การศึกษาความเป็นไปได้   การออกแบบและวางระบบงาน  การออกแบบนำข้อมูล เข้าและข้อมูลออก  การออกแบบแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล  การทบทวนระบบที่ได้ออกแบบ การทำโพรโตไทป์  และกรณีศึกษา


 รส. 314  ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ                      3 (3-0-6) หน่วยกิต
(IS 314  INFORMATION SYSTEMS SECURITY)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา รส. 111)
ความสำคัญและหน้าที่ของความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ความมั่นคงในส่วนอุปกรณ์ โปรแกรม ข้อมูล กระบวนการธุรกิจ และพนักงาน  สถาปัตยกรรม  นโยบายและโครงสร้างพื้นฐานของความมั่นคงของระบบสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนและถือครองสารสนเทศ การควบคุม  การเข้าถึง  เทคนิคและมาตรฐานด้านความมั่นคงของระบบสารสนเทศ


 รส. 416  การบริหารโครงการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                3(3-0-6)  หน่วยกิต
(IS 416  BUSINESS INFORMATION SYSTEMS PROJECT MANAGEMENT)
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ องค์ประกอบของโครงการ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ   การวางแผนโครงการ  การประมาณการ  การบริหารขอบเขตของโครงการ การบริหารเวลา การบริหารต้นทุน  การบริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารด้านการสื่อสารภายในโครงการ  การบริหารความเสี่ยง การบริการการจัดซื้อภายในโครงการ  การติดตามและประเมินผลโครงการ  การนำเสนอและการปิดโครงการระบบสารสนเทศ


 รส. 497  โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1                   3 (2-2-5) หน่วยกิต
(IS 497  BUSINESS  INFORMATION  SYSTEMS   PROJECT I)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา  รส. 312)
การกำหนดหัวข้อโครงงาน ขอบเขตโครงงาน การกำหนดความต้องการของระบบงานธุรกิจ การกำหนดขอบเขตของระบบงาน การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ระบบงานโดยละเอียด การออกแบบระบบใหม่ การเขียนข้อกำหนดระบบใหม่โดยเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม การเขียนและการนำเสนอโครงงาน

     
 รส. 498  โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  2                  3 (0-9-5) หน่วยกิต
(IS 498  BUSINESS  INFORMATION  SYSTEMS  PROJECT II)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา  รส. 497)
การพัฒนาและจัดทำโครงงานระบบสารสนเทศธุรกิจโดยการเขียนโปรแกรมตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ในรายวิชา รส. 497  การเตรียมโครงงานระบบสารสนเทศ  ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนคู่มือและการนำเสนอโครงงาน


กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์    จำนวน  12  หน่วยกิต
รส. 231  ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ                          3 (2-2-5) หน่วยกิต
(IS 231  DATABASE  SYSTEMS FOR BUSINESS)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา รส. 111)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล  สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล  ระบบจัดการฐานข้อมูล  แบบจำลองข้อมูล  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์   แบบจำลองอี-อาร์  การทำให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน ภาษาฐานข้อมูล การออกแบบระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ และความมั่นคงของระบบฐานข้อมูล


 รส. 335   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                            3 (2-2-5)  หน่วยกิต
(IS  335  ELECTRONIC COMMERCE)
ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  หลักการและการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณาสินค้า การแข่งขันความได้เปรียบทางธุรกิจ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบความปลอดภัยของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจำลองระบบงานทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและประยุกต์ระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


 รส. 417  ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร                       3 (3-0-6) หน่วยกิต
(IS 417  ENTERPRISE RESOURCES PLANNING SYSTEMS)
พื้นฐานเกี่ยวกับระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) แนวคิดเกี่ยวกับ ERP Package   แบบจำลองกระบวนการของระบบ  ERP  ขั้นตอนการนำระบบ  ERP  มาใช้  ประเด็นปัญหาจากการนำ ERP มาใช้ ละการนำ ERP มาใช้ให้ประสบผลสำเร็จ


 รส. 419  คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล                     3 (2-2-5) หน่วยกิต
(IS 419  DATA WAREHOUSE AND DATA MINING)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา รส. 231)
สถาปัตยกรรม และองค์ประกอบของระบบคลังข้อมูล ระเบียบวิธีพัฒนาระบบคลังข้อมูล ขั้นตอนการออกแบบคลังข้อมูลและการทำให้เกิดผล  การประยุกต์งานคลังข้อมูล การดำเนินการกระบวนการค้นพบความรู้ กระบวนการเตรียมข้อมูล เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล  กฏความสัมพันธ์ การจำแนกประเภทข้อมูล  การจัดกลุ่มข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์การทำเหมืองข้อมูล


กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  จำนวน  9  หน่วยกิต


รส. 121  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                 3 (2-2-5) หน่วยกิต
(IS 121  INTRODUCTION TO COMPUTER  PROGRAMMING)
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การแทนรหัสข้อมูล แนวคิดในการแก้ปัญหา ผังโครงสร้าง ผังงาน การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน


 รส. 325  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ                     3 (2-2-5) หน่วยกิต
(IS 325  WEB PROGRAMMING)
การออกแบบและพัฒนาเว็บเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมและส่วนประกอบ ลักษณะการทำงานของเว็บ การออกแบบ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการให้บริการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมประยุกต์สำหรับการพัฒนาเว็บและออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ


รส. 326  การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล                      3 (2-2-5) หน่วยกิต
(IS 326  VISUAL PROGRAMMING)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา รส. 121)
 เทคนิคสำคัญในการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล  องค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล การทำงานกับโค้ดและฟอร์ม การใช้วัตถุควบคุม พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมที่ติดต่อกับฐานข้อมูล


 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  จำนวน  6  หน่วยกิต


 รส. 222  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี                      3 (2-2-5) หน่วยกิต
(IS 222  DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS)
การสร้างและจัดโครงสร้างข้อมูล มาตรวัดสำหรับประสิทธิภาพของอัลกอริทึม โครงสร้างข้อมูลสำหรับการโปรแกรม ข้อมูลแบบสแตก คิว  ลิสต์  ต้นไม้หรือทรี  ตารางแฮช  กราฟ  การเรียงลำดับ การค้นหาข้อมูล และการประยุกต์ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ


 รส. 241  เครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ                 3 (3-0-6) หน่วยกิต
(IS 241   DATA COMMUNICATION AND NETWORK FOR BUSINESS)
 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล ส่วนประกอบของการติดต่อสื่อสารข้อมูล   ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ ระเบียบวิธีการเครือข่าย มาตรฐานของเครือข่าย การวางแผนและออกแบบระบบเครือข่าย การควบคุมการเชื่อมโยงระดับกายภาพ และเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล


 กลุ่มวิชาเลือก         นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้จำนวนไม่น้อยกว่า   15   หน่วยกิต


 รส. 315   ระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า                   3 (2-2-5) หน่วยกิต
(IS 315  CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEMS)
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า พัฒนาการของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า กระบวนการและขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับลูกค้า การออกแบบระบบ  เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า


รส. 324  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                           3 (2-2-5) หน่วยกิต
(IS 324  OBJECT ORIENTED PROGRAMMING)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา รส. 222)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ  ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ กลุ่มวัตถุพื้นฐาน การสืบทอด แถวลำดับ การนำเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก  และการเขียนโปรแกรมประยุกต์ในเชิงวัตถุ


 รส. 332  โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่องานทางธุรกิจ                    3 (2-2-5) หน่วยกิต
(IS  332  MULTIMEDIA APPLICATIONS FOR BUSINESS)
การวางแผนและการวางโครงสร้างงานมัลติมีเดีย การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างและตกแต่งภาพ การสร้างภาพเคลื่อนไหว  การตัดต่อวีดีโอ การประมวลผลเสียง และการประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่องานทางธุรกิจ


 รส. 491 ประเด็นปัจจุบันทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                   3 (3-0-6) หน่วยกิต
(IS 491 CURRENT  ISSUES  IN  BUSINESS  INFORMATION  SYSTEMS)
ประเด็นปัจจุบันทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  โดยใช้การบรรยาย และการอภิปรายเพื่อให้เข้าใจในประเด็นปัญหาปัจจุบันทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ


รส. 492  สัมมนาทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                   3 (3-0-6) หน่วยกิต
(IS 492  SEMINAR IN  BUSINESS  INFORMATION  SYSTEMS)
หัวข้อและประเด็นทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจในปัจจุบัน  โดยเน้นการศึกษาค้นคว้า  การอภิปราย  การนำเสนอและการเขียนรายงาน


รส. 493 หัวข้อคัดสรรทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                 3 (3-0-6) หน่วยกิต
(IS 493 SELECTED TOPICS IN BUSINESS INFORMATION SYSTEMS)
เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลี่ยนไปทุกปี รายวิชานี้มีไว้ติดตามและเรียนรู้วิวัฒนาการที่น่าสนใจในสาขาวิชาระบบสารสนเทศ


 รส. 495 การฝึกภาคปฏิบัติทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ             3(0-18-9) หน่วยกิต
(IS 495 PRACTICUM IN INFORAMTION SYSTEM FOR BUSINESS)
ฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้นำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ในสถานการณ์จริงในด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง และการปรับตัวในการทำงานในองค์กร


รส. 496  สหกิจศึกษา                            9 (0-40-20) หน่วยกิต
(IS 496 CO-OPERATIVE  EDUCATION)
 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ  โดยมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนไปปฏิบัติงานและให้นักศึกษาปฎิบัติงานจริงในฐานะพนักงานที่สถานประกอบการองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน


กจ. 312  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                     3 (3-0-6) หน่วยกิต
(MG 312 INTERNATIONAL BUSINESS )
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ  แนวคิดและปรัชญาของการประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ  ทฤษฎีการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ  สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การดำเนินนโยบายและแผนการดำเนินงานทางด้านการตลาด  การเงิน  การบุคคล การจัดการโซ่อุปทาน  และการจัดส่ง  บทบาทขององค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ


กจ.  431  การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม                   3 (3-0-6) หน่วยกิต
(MG 431 CHANGE  MANAGEMENT AND  INNOVATION)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109)
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ กระบวนการเปลี่ยนแปลง การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  และการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

 
หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ หรืออยู่ในความสนใจ

Last Updated on Sunday, 05 May 2013 20:57
 

Joomla Template Download From Joomlatp.com Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, ftp account. Valid XHTML and CSS.