logo

Tuesday 19th of March 2019

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวาน37
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้77
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว158
mod_vvisit_counterเดือนนี้476
mod_vvisit_counterเดือนก่อน645
mod_vvisit_counterทั้งหมด142232

Online (20 minutes ago): 1
ไอพีของคุณ: 54.198.92.22
,
วันนี้: Mar 19, 2019

Home โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
Saturday, 31 December 2011 18:39

 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  

  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INFORMATION SYSTEM

  วัตถุประสงค์หลักสูตร

      เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
      1) มีความรู้ทางด้านธุรกิจ ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
      2) มีทักษะและสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ รวมทั้งสามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม
      3) มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ ตลอดทั้งสามารถพัฒนาคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
      4) มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ
      5) มีความสามารถในการสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  129 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป          จำนวน    30   หน่วยกิต
    1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   จำนวน  9  หน่วยกิต
    1.2  กลุ่มวิชาภาษา  จำนวน 15 หน่วยกิต
    1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  จำนวน  6  หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   93   หน่วยกิต
    2.1  กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ   จำนวน  33 หน่วยกิต
    2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จำนวน  45 หน่วยกิต
    2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

<คลิกดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร>

 

 


 

Last Updated on Monday, 06 May 2013 14:28
 

Joomla Template Download From Joomlatp.com Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, ftp account. Valid XHTML and CSS.