นำเสนอโปรแกรมและส่งมอบระบบให้กับหน่วยงาน

นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ โดยรายวิชาโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ นำเสนอระบบสารสนเทศ และส่งมอบระบบงานพร้อมคู่มือระบบงาน ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2558

Album info

Popular tags